ضوابط و شرايط پذيرش دانشجو:
  •     داشتن گواهينامه ديپلم متوسطه براي متقاضيان اين دوره الزامي است
  •     داشتن شرايط عمومي تحصيل در نظام آموزش عالي كشور
مشاغل قابل احراز:
  •     کمک کارشناس حسابداري
  •     کاردان مسئول دايره حسابداري
  •     کاردان مسئول هزينه ها و وصول درآمدها
  •     کاردان مسئول حسابداري حساب هاي دولتي
  •     کمک کارشناس دريافت و پرداخت
  •     کاردان امور مالي سازمان هاي دولتي
چارت حسابداري دولتي