ضوابط و شرايط پذيرش دانشجو:
  •     داشتن گواهينامه ديپلم متوسطه براي متقاضيان اين دوره الزامي است
  •     داشتن شرايط عمومي تحصيل در نظام آموزش عالي كشور
مشاغل قابل احراز:
دانش آموختگان اين دوره با 480 ساعت کارورزي ويژه در محل کار، توانايي احراز مشاغل زير را دارند:

  •     کمک کارشناس حسابداري
  •      کمک حسابدارمالي
  •     کاردان مسئول دايره حسابداري
  •     کاردان مسئول هزينه ها و وصول درآمدها
  •     کاردان مسئول حقوق و دستمزد
  •     کاردان مسئول تنخواه
چارت حسابداري مالي