ضوابط و شرايط پذيرش دانشجو:
  •     داشتن گواهينامه ديپلم متوسطه براي متقاضيان اين دوره‌‌ الزامي است.
  •     دارا بودن شرايط عمومي تحصيل در نظام آموزش عالي
مشاغل قابل احراز:
دانش آموختگان اين دوره با 480 ساعت کارورزي ويژه در محل کار، توانايي احراز مشاغل زير را دارند:

  •     کمک کارشناس حسابداري عمومي
  •     کمک کارشناس حسابداري در شعب شرکت هاي بيمه
  •     کمک کارشناس حسابداري مالي در شرکت هاي بيمه
  •     کمک کارشناس حسابداري حقوق و دستمزد
  •     کمک کارشناس بودجه
  •     کمک کارشناس حسابداري در شرکت هاي خدمات بيمه اي
چارت درسي کارداني حسابداري شرکت هاي بيمه