ضوابط و شرايط پذيرش دانشجو:
  •     داشتن گواهينامه ديپلم متوسطه براي متقاضيان اين دوره الزامي است
  •     شرايط عمومي تحصيل در نظام آموزش عالي كشور
  •     نداشتن منع قانوني تحصيل در نظام آموزش عالي کشور
مشاغل قابل احراز:
  •     کاردان کسب و کار در بخش هاي بازرگاني،
  •     کاردان کسب و کار در بخش هاي بازاريابي، منابع انساني، واحدهاي برنامه ريزي بازاريابي
  •     کاردان کسب و کار در واحدهاي پشتيباني فروش
  •     کاردان کسب و کار در واحدهاي لجستيک سازمانها
  •     متصدي واحد ارتباط با مشتريان (CRM) در واحدهاي کسب و کار
چارت درسي کارداني مديريت  کسب و کار