ضوابط و شرايط پذيرش دانشجو:
  •      داشتن گواهينامه ديپلم متوسطه براي متقاضيان اين دوره الزامي است
  •     داشتن شرايط عمومي تحصيل در نظام آموزش عالي كشور
  •     نداشتن منع قانوني تحصيل در نظام آموزش عالي کشور
مشاغل قابل احراز:
  •     كاردان خدمات بيمه
  •     كاردان بازار يابي فني و صدور بيمه
  •     متصدي خسارت بيمه
  •     مسئول اجرايي بيمه
  •     مديريت کسب و کار
چارت درسي کارداني امور بيمه