ضوابط و شرايط پذيرش دانشجو:
  •     داشتن شرايط عمومي تحصيل در نظام آموزش عالي كشور
  •     دارا بودن مدرك تحصيلي كارداني امور بيمه
  •     ساير رشته ها در مقطع كارداني به شرط گذراندن دروس جبراني مصوب
مشاغل قابل احراز:
  •     كارشناس خدمات بيمه اموال
  •     كارشناس بازاريابي فني و صدور بيمه اموال
  •     كارشناس خسارت بيمه اموال
  •     كارشناس مسئول اجرايي بيمه اموال
  •     مدير مركز و شعبه اموال
چارت درسي کارشناسي مديريت بيمه اموال (ورودي مهر 94و پيش از آن)
چارت درسي کارشناسي مديريت بيمه اموال (ورودي بهمن 94 و بعد از آن)