ضوابط و شرايط پذيرش دانشجو:
  •     داشتن شرايط عمومي تحصيل در نظام آموزش عالي كشور
  •     دارا بودن مدرك تحصيلي كارداني امور بيمه
  •     ساير رشته ها در مقطع كارداني به شرط گذراندن دروس جبراني مصوب
مشاغل قابل احراز:
  •     كارشناس خدمات بيمه اشخاص
  •     كارشناس بازار يابي فني و صدور بيمه اشخاص
  •     كارشناس خسارت بيمه اشخاص
  •     كارشناس مسئول اجرايي بيمه اشخاص
  •     مدير مركز و شعبه اشخاص
چارت درسي کارشناسي مديريت بيمه اشخاص ( ورودي مهر 94 و پيش از آن)
چارت درسي کارشناسي مديريت بيمه اشخاص  (ورودي بهمن 94 و بعد از آن)