ضوابط و شرايط پذيرش دانشجو:
 •     کارداني امور بيمه
 •     کارداني مديريت بازاريابي
 •     کارداني مديريت کسب و کار
 •     کارداني حسابداري شرکت هاي بيمه
 •     ساير رشته ها در مقطع كارداني پس از انجام مصاحبه و گذراندن دروس جبراني مصوب
مشاغل قابل احراز:
 •     بازارياب بيمه هاي زندگي در نمايندگي هاي حقيقي
 •     بازارياب بيمه هاي غير زندگي در نمايندگي هاي حقيقي
 •     بازارياب بيمه هاي زندگي در شرکت هاي خدمات بيمه اي
 •     بازارياب بيمه هاي غير زندگي در شرکت هاي خدمات بيمه اي
 •     کارشناس بازاريابي در شرکت هاي بيمه
 •     کارشناس بازاريابي در شرکت هاي خدمات بيمه اي
 •     کارشناس بازارياب بيمه اي در شرکت هاي تخصصي بازاريابي
 •     کارشناس روابط عمومي و تبليغات در شرکت هاي بيمه
چارت درسي کارشناسي ناپيوسته مديريت بازاريابي بيمه