ضوابط و شرايط پذيرش دانشجو:
  •     داشتن شرايط عمومي تحصيل در نظام آموزش عالي كشور
  •     دارا بودن مدرك تحصيلي كارداني امور بيمه و حقوق (تمام گرايشها)
  •     ساير رشته ها در مقطع كارداني پس از انجام مصاحبه و گذراندن دروس جبراني مصوب
مشاغل قابل احراز:
  •     کارشناس حقوقي بازيافتي خسارت
  •     کارشناس حقوقي وصول مطالبات
  •     کارشناس حقوقي اجرائيات
  •     کارشناس حقوقي املاک و مستغلات
  •     کارشناس حقوقي قراردادها
  •     کارشناس حقوقي اسناد و بايگاني حقوقي
  •     کارشناس حقوقي دعاوي حقوقي
چارت درسي کارشناسي حقوق بيمه