" فرم  ارزیابی  اساتید  از نظر دانشجویان"

دانشجوی گرامی:
یکی از مهم ترین راههای بهبود کیفیت آموزش، ارزشیابی می باشد و نظرات شما به عنوان یک منبع اطلاعاتی مهم نقش اساسی در ارزیابی صحیح آموزش دارد، پاسخ های صادقانه و دقیق شما نشانه احترام به حقوق دانشجویان و اساتید دانشگاه است.