" آيين نامه دانشگاه علمي کاربردي شرکت سهامي بيمه ايران "

    آشنايي با بيمه و خدمات آن در سطح ملي که باعث افزايش سطح آگاهي، ارتقاء سطح زندگي، رفاه، آرامش و آسايش انسانهاست، از عوامل اساسي رشد کشور  محسوب شده و يک ضرورت تلقي مي گردد. در همين راستا دانشگاه علمي کاربردي شرکت سهامي بيمه ايران به عنوان اولين مرکز دانشگاهي و کاربردي در صنعت بيمه کشور و اولين مرکز دانشگاهي يک سازمان بيمه گر (بيمه ايران) در خاورميانه آغاز به کار نموده است.

اهداف:
     همگام شدن با نظام آموزش عالي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران جهت پيشبرد اهداف عاليه نظام در صنعت بيمه
     ارتقاي دانش کار و ايجاد مهارت هاي متناسب با حوزه فعاليت هاي شغلي افراد در صنعت بيمه از قبيل:
 •      انجام امور مربوط به صدور
 •      انجام امور مربوط به تسويه خسارات
 •      انجام امور مربوط به حسابداري شعب
 •      سرپرستي و يا معاونت واحدهاي تابعه صنعت بيمه
 •      استفاده کاربردي از علم مديريت بيمه و ساير مهارت هاي مرتبط با آن
 •      افزايش مهارت حرفه اي دانش آموختگان دانشگاه که فاقد تجربه اجرايي هستند.
 •      ايجاد ارتباط و تعامل قوي و ارگانيک با مراکز دانشگاهي جهت راهبرد فني صنعت بيمه
 •      ارتقاي علمي، فني و فرهنگي در قالب برگزاري دوره هاي آموزشي براي کارکنان صنعت بيمه به منظور تعميم و گسترش فرهنگ بيمه در بين قشرهاي مختلف جامعه
 •      بهره مندي شرکتهاي بيمه از توان نيرو هاي فني و متخصص تحصيل کرده صنعت بيمه
 •      نهادينه کردن آموزش عالي در صنعت بيمه
 •      گسترش فرهنگ بيمه در جامعه از طريق تربيت نيروي متخصص
وظايف:
 •      آموزش و پژوهش
 •      حرکت در مسير توسعه و توليد دانش در جامعه
 •      تربيت فارغ التحصيلان و متخصصان
 •      ارتقاء کيفيت خدمات آموزشي
 •      نهادينه کردن پژوهش
 •      توسعه ارتباط با صنعت بيمه و ذينفعان